5 zásad spokojeného a naplněného vztahu 

Vítejte v našem mini kurzu.

Každý z nás touží mít po svém boku milovaného partnera, s nímž bude sdílet hluboké a láskyplné pouto. Ale jak takový vztah vybudovat? Jak se vyhnout běžným nástrahám a zklamáním, se kterými se tolik párů potýká?

Existuje několik zásadních pravidel, jichž byste se jako pár měli držet, abyste si osvojili správné návyky a postoje vedoucí k dlouhodobě šťastnému a životem kypícímu partnerství. Jako zkušení pároví terapeuti s letitou praxí vám rádi představíme těchto pět klíčových zásad. Vycházejí z toho nejcennějšího, co jsme se za léta naučili – z empatického naslouchání skutečným potřebám obou partnerů, z úplné nestrannosti a z upřímné snahy pomoci párům najít cestu k větší autenticitě, hluboké důvěře a opravdovému porozumění.

5 zásad spokojeného a naplněného vztahu:

 

Zásada první – Buďte sami sebou

 • Pěstujte zdravé sebevědomí a sebeúctu
 • Otevřeně sdílejte své skutečné potřeby a přání
 • Podporujte jeden druhého v osobním růstu a jedinečnosti

Prvním a naprosto zásadním pravidlem pro spokojený vztah je nikdy ve vztahu neztratit sám sebe, svoji jedinečnost a autenticitu. Být sám sebou v tom nejhlubším slova smyslu a nepřizpůsobovat se pouze očekáváním a představám partnera.

Tolik párů se potýká s tím, že jeden z nich začal ve vztahu postupně ztrácet kontakt se svou vnitřní pravdou, utlumoval své skutečné potřeby a přání výměnou za to, aby se přizpůsobil tomu, co si myslí, že od něj ten druhý očekává. Vzniká tak maska, falešná role, kterou tento člověk hraje, ale kterou nakonec neunese. Výsledkem je pocit neupřímnosti vůči sobě samému i partnerovi, frustrace a časem možná i rozpad celého vztahu.

Pravdivý, kypící a skutečně hluboký vztah může existovat jedině tehdy, když oba partneři zůstávají v jeho rámci naprosto sami sebou – natolik sebejistí a pevní ve svém jádru, aby se svobodně rozhodovali o tom, čím chtějí být a co skutečně potřebují. Jen tak může vzniknout oboustranný respekt, důvěra a bezpečné pouto lásky.

Jako pár byste proto měli neustále pěstovat zdravé sebevědomí každého z vás a vzájemnou úctu k vaší individualitě. V ideálním případě by měl být jeden pro druhého jakousi oporou v autenticitě – tím, kdo vytváří bezpečný prostor pro to, aby se ten druhý mohl projevit naprosto svobodně a bez obav se vším, čím je. Oba byste měli toho druhého aktivně podporovat v jeho jedinečnosti a osobním růstu. Je to právě tato hluboká vnitřní svoboda a upřímnost, ze které může mezi partnery vyrůst to nejintimnější, nejbližší a nejnádhernější.

Uvědomte si, že s maskou a předstíráním může vztah jen ustrnout a nakonec uvadnout.

 

Zásada druhá – Budujte pevnou důvěru

 • Buďte naprosto upřímní a transparentní
 • Dodržujte svoje sliby a závazky
 • Otevřeně sdílejte své pocity, obavy i radosti

Dalším zcela zásadním pilířem šťastného vztahu je důvěra mezi partnery. Úplná, nerozborná a neochvějná důvěra je tou nejživnější půdou, ze které váš vztah čerpá nekonečnou sílu a stabilitu. Naprostá a všeobjímající důvěra nejen na rovině psychické, ale také tělesné, emocionální i duchovní. Důvěra, že ten druhý je vždy pro vás, tak jako jste tu pro něj vy. Že všechno, co prožíváte, dobré i zlé, můžete skutečně unést a projít tím spolu. Že spolu vytvoříte bezpečný prostor vzájemného odhalování, sdílení i případné zranitelnosti a slabosti. Že všechno, co jeden řekne nebo udělá, i kdyby to mělo v první chvíli zranit, je v jádru mířeno s plnou ušlechtilostí a láskou, i když se to tak nemusí na první pohled zdát.

Buďme k sobě však upřímní – vybudovat si takovou hloubku vzájemné důvěry dá velkou práci. Je to proces, který nikdy zcela nekončí a vyžaduje čas, trpělivost, velkorysost i odvahu z obou stran.

Vztah vždy bude procházet různými fázemi a cykly – počátečním stádiem zamilovaného opojení, poté fází postupného odkrývání toho druhého i sebe sama, fází růstu i krizí, možná i dočasného vychladnutí a nudy. To ale vůbec neznamená, že mezi vámi vyprchala vášeň, přitažlivost či touha být spolu. Jsou to jen přirozené fáze, kterými každé zdravé partnerství prochází. Ten, kdo má ovšem s partnerem vybudovanou naprostou, pevnou a nezlomnou důvěru, nepodlehne v těchto chvílích negativním a pesimistickým myšlenkám. Místo toho si řekne: "Procházíme teď možná složitější dobou nebo obdobím, ale já se pevně držím důvěry, že se pro nás dva toto náročnější období stane jenom dočasnou zkouškou, ze které vyjdeme nakonec posíleni, více sjednoceni a naplněni větší moudrostí."

Je tedy nesmírně důležité, abyste jako pár nepřestávali pracovat na rozvoji přirozené důvěry. Jen tak se z vašeho vztahu stane ten nejbezpečnější přístav, do nějž se budete moci za každé situace vrátit – místo, kam můžete přijít takový, jaký skutečně jste.

 

Zásada třetí – Komunikujte s respektem a úctou

 • Naslouchejte partnerovi s plnou pozorností a empatií
 • Vyjadřujte se jasně, upřímně a bez obviňování
 • Dávejte si konstruktivní zpětnou vazbu s úctou a laskavostí

Aby mohla ve vztahu převládat atmosféra naprostého bezpečí a důvěry, je nezbytné se naučit vzájemně komunikovat s úctou a respektem k tomu druhému, ale i k sobě samému. Komunikace je totiž alfou a omegou každého fungujícího vztahu. Díky ní, a jenom díky ní, můžete předávat svoje potřeby, pocity, přání, ale také obavy. Efektivní komunikace je základním předpokladem toho, abyste si jako pár vzájemně porozuměli i na té nejhlubší úrovni.

Klíčem k tomu je vybudovat si ve vztahu ten nejbezpečnější prostor pro svobodné vyjadřování. V nešťastných párech bohužel panuje přesně opačná situace – partneři mají strach otevřeně sdílet, co se děje v jejich nitru. Možná se obávají konfliktu, nezájmu, výsměchu či nepochopení od toho druhého. Možná již dříve zažili, že když se odkryli, jejich pocity a potřeby nebyly přijaty s dostatečnou vážností a úctou. V takové atmosféře pak vztah nutně chřadne.

Pro opravdu živý a naplňující vztah je ale naprosto klíčové, aby oba partneři měli možnost svobodně a bez obav se vyjadřovat. Aby mohli vyjadřovat cokoliv, co se v nich děje – pocity, obavy, touhy, zklamání i radosti. Laskavé a respektující naslouchání tomu druhému je přitom tou nejzákladnější dovedností, kterou musíte oba ovládat a trénovat – umění skutečně naslouchat myslí i srdcem, snažit se vcítit do partnera a pochopit, co se v něm asi odehrává, i když to vždycky není úplně snadné.

Stejně důležité jako naslouchání je ale i schopnost dávat druhému konstruktivní a laskavou zpětnou vazbu. Bez upřímné zpětné vazby se totiž nemůžeme jako lidé dále rozvíjet a zdokonalovat. Ve vztahu to platí dvojnásob. Jen díky otevřené zpětné vazbě můžete oba stále více komunikovat vaše vzájemné porozumění a souznění.

Neměli byste se tedy nikdy obávat otevřeně sdílet i citlivá nebo konfliktní témata. Naučte se přijímat kritiku nebo výtku nikoli jako útok, ale jako cenný podnět a příležitost k dalšímu osobnímu růstu. Když partnerovi vytknete něco, co vám vadí, dělejte to z pozice laskavosti a zájmu o něj, nikoli z pozice odsuzování. A stejně tak byste měli i vy sami přijímat zpětnou vazbu s pokorou, vděčností a s odvahou jít se sebou ještě více do hloubky.

 

Zásada číslo čtyři – Naslouchejte hlasu svého srdce

 • Dopřejte si každý den chvíli ztišení a sebereflexe
 • Všímejte si svých skutečných pocitů a potřeb pod povrchem
 • Mějte odvahu jít za hlasem srdce, i když se to příčí konvencím

Každý člověk má v sobě onen moudřejší intuitivní vnitřní hlas – hlas svého srdce. Je to jakási půdorysná mapa našich nejniternějších tužeb, obav a potřeb, která je mnohdy přesnější než naše vědomé myšlení a plány. V dnešním velmi přeracionalizovaném světě jsme se ale naučili až příliš spoléhat pouze na svůj analytický rozum, zatímco hlas srdce u nás mnohdy bývá bezděčně přehlušován proudem logických argumentů.

Ve vztahu se to pak projevuje tak, že se moc řídíme rozumem, konvencemi, radami okolí nebo společenskými očekáváními. Naše skutečné emocionální a duchovní potřeby však zůstávají velice často zcela nevyslyšené. Jako zkušení terapeuti jsme znovu a znovu svědky toho, jak páry, které příliš dlouho podléhaly těmto vnějším tlakům a přehlušovaly svůj vnitřní hlas, začaly ve vztahu pomalu uvadat. Jejich spojení začalo být čím dál méně živé, smysluplné a naplňující. Výsledkem je často frustrace, rozčarování, ba přímo pocity zoufalství a beznaděje ve vztahu.

Naším nejhlubším přáním je, abyste se jako pár uměli vždycky navrátit ke svým nejniternějším touhám. Abyste dokázali naslouchat intuitivním pocitům a impulsům vašich srdcí – i kdyby se to občas mělo příčit ustáleným zvyklostem nebo vnějším očekáváním. Pouze tak budete moci přitáhnout tu hlubokou, opravdovou a naplňující lásku, po které tolik oba toužíte.

Ve chvílích nejistoty se vždy zeptejte sami sebe: "Jak se v tuhle chvíli skutečně cítím? Co je pro mě nejdůležitější? Co mé srdce volá a touží?" A pak jednejte z tohoto místa naprosté upřímnosti a autenticity. I kdyby vám to někdo zvenčí chtěl rozmluvit, důvěřujte svému nejhlubšímu vnitřnímu vedení. Jen ono vás nikdy nezklame a dovede vás na tu nejvlastnější cestu.

 

Zásada pátá – Rozvíjejte svůj intimní život

 • Vneste do ložnice hravost, zvědavost a ochotu experimentovat
 • Propojte sexualitu s hlubokým sdílením a porozuměním
 • Vnímejte milování jako bránu k vyšším duchovním stavům

A konečně – možná to nejintimnější, ale rozhodně jedno z nejdůležitějších témat pro naplňující vztah - sexualita a intimita. Naplněný milostný život je tím nejúčinnějším, co váš partnerský svazek neustále obnovuje, prohlubuje a sytí novou chutí spolu být. Skrze intimitu a opravdové hluboké sdílení tělesné, ale i duševní a duchovní rozkoše vytváříte s partnerem nejniternější a nedotknutelné pouto.

Proto byste měli intimní a sexuální dimenzi svého vztahu rozvíjet s obrovskou pečlivostí, upřímností a tvořivostí. Nespokojte se pouze s rutinou sexuality a pouhým tělesným uspokojením. Pojměte svůj milostný život jako průvodce na společné cestě za hlubokým porozuměním, všestranným a šťastným sdílením, i zážitkem těch nejvznešenějších stavů bytí.

Nebojte se spolu být odvážnými a zvídavými partnery, kteří se nebojí experimentovat a posouvat společně dál svoje obzory a hranice. Jedině tak, když se společně stanete plně žijícími bytostmi, zcela přijímajícími ve své jednotě tělo i ducha, smyslnost i duchovní dimenzi sexuality, budete moci zakusit to pravé proudící a nekonečně se obnovující kouzlo vztahu. Jen tak se váš milostný život změní v naprostou autorskou dílnu, kde vzniká živoucí, dýchající a vzrušující umělecké dílo – dílo vaší lásky.

Autenticita, důvěra, upřímná a láskyplná komunikace, naslouchání hlasu svého srdce a vášnivé sdílení intimity a sexuality – těchto pět zásad je podle našeho nejhlubšího přesvědčení tím nejcennějším vkladem, který můžete jako pár investovat do budoucnosti vašeho partnerství. Když se jimi budete řídit, otevře se vám cesta k té nejvyšší a nejhlubší formě lásky, souznění a intimního splynutí.

Pamatujte ale, že jen vy dva máte ve svých rukou moc učinit svůj vztah opravdu takovým, po jakém toužíte. Přejeme vám tedy ze srdce mnoho vnitřní odvahy a moudrosti na této inspirující a obohacující cestě. Hodně štěstí!